Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 25107
Đang online: 185
BỆNH VIỆN TÂM THẦN LONG AN THÔNG BÁO: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH THÔNG QUA PHỎNG VẤN - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
23/10/2023
1394
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch và triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch và triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn  - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023: 
 /Uploads/files/437_TB-BVTT-H%C4%90TD_20-10-2023_TB%20TRIEU%20TAP%20THI%20SINH%20DU%20PV%20DOT%202_2023_signed.pdf


/Uploads/files/437_TB-BVTT-H%C4%90TD_20-10-2023_DS%20THI%20SINH%20DU%20DK%20PHONG%20VAN%20DOT%202%20_2023%20(1)_signed.pdf
Các tin khác